Stock Market PILIPINAS: Empowering the Filipino Investors

Full Version: Stocks Review by JMF/Simple Trader
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hello Phantom. Good morning!
Hello din Comm!
...hi madam....will be ready to ship na to Iloilo all charity goodies despite setbacks in donations Tongue
(04-26-2019, 09:23 AM)Ollie Wrote: [ -> ]...hi madam....will be ready to ship na to Iloilo all charity goodies despite setbacks in donations Tongue

Congrats on this Comm. It had been specially hard to get donations. Even with the seminars, mahirap talaga, and I was not able to raise much at ikaw and nagpuno ng mga kulang.  So hats off to you, Comm. Iba talaga ang commitment mo. Hindi mo pinabayaan. 

Maraming salamat .  Heart
...market condition affected willingness to donate ng mga tao...buti na lang marami akong pera Big Grin
finally umamin si Comm na mayaman sya Big Grin
(04-26-2019, 10:09 AM)phantom Wrote: [ -> ]finally umamin si Comm na mayaman sya Big Grin

...image lang yan
(04-26-2019, 10:06 AM)Ollie Wrote: [ -> ]...market condition affected willingness to donate ng mga tao...buti na lang marami akong pera Big Grin

banana woohoo , kailan ka mag feeding program para sa SMP members comm?