Stock Market PILIPINAS: Empowering the Filipino Investors

Full Version: Stocks Review by JMF/Simple Trader
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
sama mo na rin sina STR at VLL Comm.
hammer si spidey
(07-23-2018, 03:24 PM)jmf Wrote: [ -> ]hammer si spidey

..BUY Smile
...madam napakahirap naman makakuha nsa 4.20 mo sa MJC eh Tongue
(07-24-2018, 11:55 AM)Ollie Wrote: [ -> ]...madam napakahirap naman makakuha nsa 4.20 mo sa MJC eh Tongue

depende yan sa jockey...Comm henge naman..4.23 ang low today.
(07-24-2018, 11:05 PM)jmf Wrote: [ -> ]
(07-24-2018, 11:55 AM)Ollie Wrote: [ -> ]...madam napakahirap naman makakuha nsa 4.20 mo sa MJC eh Tongue

depende yan sa jockey...Comm henge naman..4.23 ang low today.

...tirahin ko na in two weeks yan  Tongue inip na me
(07-25-2018, 09:50 AM)Ollie Wrote: [ -> ]
(07-24-2018, 11:05 PM)jmf Wrote: [ -> ]
(07-24-2018, 11:55 AM)Ollie Wrote: [ -> ]...madam napakahirap naman makakuha nsa 4.20 mo sa MJC eh Tongue

depende yan sa jockey...Comm henge naman..4.23 ang low today.

...tirahin ko na in two weeks yan  Tongue inip na me

abang abang ako ..stuck ako@4.5 ninja ninja ninja
^^...lapit na pala laya mo DUCKY Big Grin
...come from behind win si FOODs mo madam Tongue
si Nothing Escapes baka gusto nyo rin