Stock Market PILIPINAS: Empowering the Filipino Investors

Full Version: RFM Corporation
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
(10-10-2012, 03:35 PM)gel Wrote: [ -> ]hehe may laban pa bro neil....

banana banana banana dancing man dancing man dancing man nut

Humihinga pa!

winking
doyts cross 1m at 4
GALENG!!!! dancing mandancing mandancing man

Parang gusto ko pa mag add!!! nut

banana
banana
banana
Malayo pa ang umaga, di matanaw ang pag-asa........HuhHuhHuh

bananabananabanana
Grabe atr dito....ano kya meron...watchmode muna
(10-11-2012, 10:18 PM)Neil Wrote: [ -> ]Malayo pa ang umaga, di matanaw ang pag-asa........HuhHuhHuh

bananabananabanana

hehehe napapakanta ka pa ah. dancing man

Big GrinBig GrinBig Grin
Still holding.
Special thanks to sir 500kproject sa advice. Very much appreciated.

bananabananabanana
bananabananabananadancing mandancing mandancing man
[Image: rfm101512.png]

needs to close above that resistance line at 4.24
Big GrinBig Grindancing man
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47